उम्मेदवार
शिव कुमार महतो स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू