उम्मेदवार
रेवन्‍त कार्की स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू