उम्मेदवार
घन श्‍याम सिंह स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू