उम्मेदवार
सोगिन्द्र मंडल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू