उम्मेदवार
उदयचन्द्र कापर स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू