उम्मेदवार
बैदेही कुमार पाण्डे स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू