उम्मेदवार
मो मुजिबुल रहमान स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू