उम्मेदवार
राकेश कुमार साह स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू