उम्मेदवार
सन्तोष कुमार थापा स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू