उम्मेदवार
इस्लाम मंसुरी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू