उम्मेदवार
राम कैलाश साह स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू