उम्मेदवार
हरि नारायण महतो सुडी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू