उम्मेदवार
अजमद साह फकिर स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू