उम्मेदवार
राम हरि भण्डारी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू