उम्मेदवार
जालन्धर काफ्ले स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू