उम्मेदवार
सविना खड्गी (डंगोल) स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू