उम्मेदवार
विमला न्यौपाने स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू