उम्मेदवार
धन बहादुर बलामी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू