उम्मेदवार
जिब नाथ सेढाई स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू