उम्मेदवार
श्याम कृष्ण अवाल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू