उम्मेदवार
सुजिता कायस्थ स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू