उम्मेदवार
महमद महताब आलम स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू