उम्मेदवार
चन्‍द्रीका प्रसाद यादव स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू