उम्मेदवार
मोहम्द हाविल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू