उम्मेदवार
शंकर साह बनिया स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू