उम्मेदवार
शेख हसिन अख्तर स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू