उम्मेदवार
शेख अब्दुर अहद स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू