उम्मेदवार
सोहन प्रसाद साह स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू