उम्मेदवार
नयन्द्र बहादुर बोहरा स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू