उम्मेदवार
श्री भगवान राउत कुर्मी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू