उम्मेदवार
राजकुमारी देवी चमार स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू