उम्मेदवार
मीना कुम्हैन स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू