उम्मेदवार
बालेश्‍वर यादव स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू