उम्मेदवार
संजय कुमार तिवारी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू