उम्मेदवार
भरत बहादुर खडका स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू