उम्मेदवार
अशोक कुमार कलवार स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू