उम्मेदवार
किशोरीलाल प्रसाद साह स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू