उम्मेदवार
ओम प्रकाश महतो स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू