उम्मेदवार
मोजाइद अंसारी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू