उम्मेदवार
देवबावु प्रसाद कुर्मी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू