उम्मेदवार
सुरेश प्रसाद स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू