उम्मेदवार
दइन्द्र बहादुर ठकुरी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू