उम्मेदवार
मदन साह तुरहा स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू