उम्मेदवार
सजन प्रसाद सा कलवार स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू