उम्मेदवार
नन्दु प्र. साह स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू