उम्मेदवार
विरेन्द्र प्रसाद तेली स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू