उम्मेदवार
बन्धु साह तुरहा स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू