उम्मेदवार
परशुराम प्रसाद कलवार स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू