उम्मेदवार
प्रदिप कुमार पटेल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू