उम्मेदवार
राकेश महतो कम्‍कर स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू